کلمه
سر جور
اشتباه تایپی
sv [,v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سر جور در فرهنگ فارسی

[ گویش مازنی ] /sar jor/ سربالایی
کلمات مرتبط

معنی سر جور

سر جور

کلمات مرتبط