کلمه
سر پیچیدن
اشتباه تایپی
sv ~d]dnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سر پیچیدن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه سر پیچیدن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه سر پیچیدن در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی سر پیچیدن

کلمات مرتبط