کلمه
سطح
اشتباه تایپی
sxp
تلفظ
sath
نقش کلمه
اسم

معنی واژه سطح در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه سطح در فرهنگ فارسی

معنی واژه سطح در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه سطح در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه سطح در دانشنامه عمومی

سطح در جدول ها

معنی سطح

کلمات مرتبط