کلمه
سطر
اشتباه تایپی
sxv
تلفظ
satr
نقش کلمه
اسم

معنی واژه سطر در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه سطر در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه سطر در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه سطر در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی سطر

کلمات مرتبط