کلمه
سلاجقه
اشتباه تایپی
sgh[ri
تلفظ
salAjeqe
نقش کلمه
اسم

معنی واژه سلاجقه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه سلاجقه در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی سلاجقه

کلمات مرتبط