کلمه
سلولز
اشتباه تایپی
sg,gc
تلفظ
selluloz
نقش کلمه
اسم

معنی واژه سلولز در دهخدا

سلولز. [ س ِل ْ لو ل ُ ] (فرانسوی ، اِ) جسمی است جامد، بی بو بی طعم و سفیدرنگ که در آب و الکل حل نمیشود وآن فراوانترین و مهمترین گلوسیدها است ، زیرا غشای سلول همه گیاهان از این ماده است. 55 درصد چوب و کاه جزو اعظم پنبه و کتان سلولز است. در صنعت ، بشکل کاغذو ابریشم مصنوعی بکار میرود. (فرهنگ فارسی معین ).
کلمات مرتبط

معنی واژه سلولز در فرهنگ فارسی

( اسم ) جسمی است جامد بی بو بی طعم و سفید رنگ و در آب و الکل حل نمیشود و آن فراوانترین و مهمترین گلوسیدهاست زیرا غشائ سلول همه گیاهان ازین ماده است . ۵۵ درصد چوب و کاه و جزو اعظم پنبه و کتان سلولز است . در صنعت به شکل کاغذ و ابریشم مصنوعی و ابریشم مصنوعی به کار میرود .
کلمات مرتبط

معنی واژه سلولز در فرهنگ معین

(س لُ لُ) [ فر. ] (اِ.) جسمی است جامد، بی بو، بی طعم و سفید رنگ ، در آب و الکل حل نمی شود،به طور طبیعی در سلول - های گیاهان وجود دارد که مهم ترین عنصر ساختمانِ آن هاست .
کلمات مرتبط

معنی واژه سلولز در دانشنامه عمومی

سلولز ساختار اولیه دیواره سلولی گیاهان را تشکیل می دهد.
دستگاه گوارشی انسان قادر به هضم سلولز نیست و آن را بدون تغییر دفع می کند اما برخی جانوران مثل نشخوارکننده ها و موریانه ها می توانند سلولز را به کمک میکروارگانیسمهایی که در دستگاه گوارش آنها زندگی می کنند، هضم کنند. این میکروارگانیسمها با آزادکردن آنزیمهایی به هضم سلولز کمک می کنند.
هر ۵ مولکول سلوبیوز با آرایش فضایی مکعبی شکل، بلور سلولز را بوجود می آورند و از مجموعه بلورهای سلولز، رشته ابتدایی یا میسل سلولز تشکیل می شود. مجموعه میسلها، میکروفیبریل سلولزی را بوجود می آورند که قطری حدود ۲۵ نانومتر دارد. از مجموع حدود ۲۰ میکروفیبریل، ماکروفیبریل سلولزی تشکیل می شود. سلولز همچون نشاسته از اتصال واحد های تکراری گلوکز ساخته شده است، ولی بر خلاف آن، نقش ساختمانی دارد. جانوران گیاه خوار از سلولز موجود در مواد غذایی گیاهی به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند، در حالی که بدن ما قادر به استفاده از انرژی سلولز نمی باشد و قسمت اعظم سلولز موجود در مواد غذایی گیاهی که ما می خوریم از بدنمان دفع می شود.
کلمات مرتبط

معنی سلولز

سلولز

/selluloz/
کلمات مرتبط