کلمه
سمات
اشتباه تایپی
slhj
تلفظ
semAt
نقش کلمه
اسم

معنی واژه سمات در دهخدا

سمات. [ س ِ ] (ع اِ) داغها و نشانها. ج ِ سِمَت. (آنندراج ) (غیاث ) : و اَین والی پیوسته بقضای شهوت و نهمت مشغول بود و صفات بشریت و سمات انسانیت بطباع سباع بدل کرده. (تاریخ بیهق ص 134).

سمات. [ س ِ ] (ع اِ) روشهای نیکو و صورتها و جانبها. ج ِ سمت. (آنندراج ) (غیاث ). || نام دعای مشهور است که در کتب ادعیه ثبت است. (یادداشت بخط مؤلف ).
کلمات مرتبط

معنی واژه سمات در فرهنگ فارسی

( اسم ) جمع سمت ۱ - علاهمتها نشانیها ۲ - آثار داغها داغها .
روشهای نیکو و صتها و جانبها جمع سمت .
کلمات مرتبط

معنی واژه سمات در فرهنگ معین

(س ) [ ع . ] (اِ.)جِ سمت . ۱ - علامت ها. ۲ - آثار داغ ها.
کلمات مرتبط

معنی واژه سمات در فرهنگ عمید

= سامی٢
= سِمَت
کلمات مرتبط

معنی سمات

سمات

/semAt/
کلمات مرتبط