کلمه
سماعه
اشتباه تایپی
slhui
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سماعه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی سماعه

کلمات مرتبط