کلمه
سمبه سولاخ
اشتباه تایپی
slfi s,gho
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سمبه سولاخ در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی سمبه سولاخ

کلمات مرتبط