کلمه
سندرم حساسیت اورال
اشتباه تایپی
sknvl pshsdj h,vhg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سندرم حساسیت اورال در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی سندرم حساسیت اورال

کلمات مرتبط