کلمه
سنگ چشم بیشه چهاررنگ
اشتباه تایپی
sk' ]al fdai ]ihvvk'
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سنگ چشم بیشه چهاررنگ در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی سنگ چشم بیشه چهاررنگ

کلمات مرتبط