کلمه
سهد
اشتباه تایپی
sin
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سهد در دهخدا

سهد. [ س َ ] (ع ص ) نیکو. (منتهی الارب ) (آنندراج ).

سهد. [ س َ هََ ] (ع مص ) بیدار شدن. (منتهی الارب ) (آنندراج ). بیخواب شدن. (تاج المصادر بیهقی ) (المصادر زوزنی ).

سهد.[ س ُ ] (ع اِمص ) بیداری. (منتهی الارب ) (آنندراج ).

سهد. [ س ُ هَُ ] (ع ص ) کم خواب تیزخاطر. (منتهی الارب )(ناظم الاطباء) (آنندراج ). کم خواب. (بحر الجواهر).
کلمات مرتبط

معنی واژه سهد در فرهنگ فارسی

کم خواب تیز خاطر کم خواب
کلمات مرتبط

معنی سهد

سهد

کلمات مرتبط