کلمه
سوءاستفاده از حق ویژه
اشتباه تایپی
s,ءhsjthni hc pr ,dCi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سوءاستفاده از حق ویژه در فرهنگ فارسی

[abuse of privilege] [مهندسی مخابرات] کاری که کاربر برخلاف سیاست یا مقررات سازمان انجام دهد
کلمات مرتبط

معنی سوءاستفاده از حق ویژه

سوءاستفاده از حق ویژه

کلمات مرتبط