کلمه
سوءاستفاده از حق ویژه
اشتباه تایپی
s,ءhsjthni hc pr ,dCi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سوءاستفاده از حق ویژه در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی سوءاستفاده از حق ویژه

کلمات مرتبط