کلمه
سونیا پتروونا
اشتباه تایپی
s,kdh ~jv,,kh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سونیا پتروونا در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی سونیا پتروونا

کلمات مرتبط