کلمه
سونیا ۱۲۹۳
اشتباه تایپی
s,kdh ۱۲۹۳
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سونیا ۱۲۹۳ در دانشنامه عمومی

سیارک ۱۲۹۳ (به انگلیسی: 1293 Sonja، سیارک ها">نامگذاری:1933SO) هزار و دویست و نود و سومین سیارک کشف شده است که در ۲۶ سپتامبر ۱۹۳۳ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۲٫۰۰ است.
کلمات مرتبط

معنی سونیا ۱۲۹۳

سونیا ۱۲۹۳

کلمات مرتبط