کلمه
سوید بن عمرو بن ابی المطاع
اشتباه تایپی
s,dn fk ulv, fk hfd hglxhu
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سوید بن عمرو بن ابی المطاع در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی سوید بن عمرو بن ابی المطاع

کلمات مرتبط