کلمه
سو بردن
اشتباه تایپی
s, fvnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سو بردن در فرهنگ فارسی

[ گویش مازنی ] /so borden/ ارث بردن در رفتار مانند کسی شدن - تیز کردن آلات فلزی

معنی سو بردن

سو بردن

کلمات مرتبط