کلمه
سپید و سیه
اشتباه تایپی
s~dn , sdi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سپید و سیه در دهخدا

سپید و سیه. [ س َ / س ِ دُ ی َه ْ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) مخفف سپید و سیاه و در این بیت نظامی سفیدپوست و سیاه پوست مقصود است :
برآمیخته لشکر روم و زنگ
سپید و سیه چون گراز دورنگ.
نظامی.
رجوع به سفید و سیاه شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه سپید و سیه در فرهنگ فارسی

مخفف سپید و سیاه و در این بیت نظامی سفید پوست و سیاه پوست مقصود است
کلمات مرتبط

معنی سپید و سیه

سپید و سیه

کلمات مرتبط