کلمه
سکاف
اشتباه تایپی
s;ht
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سکاف در دهخدا

سکاف. [ س َک ْ کا ] (ع ص ) کفشگر. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
کلمات مرتبط

معنی واژه سکاف در فرهنگ فارسی

کفشگر، کفش دوز، کسی که پیشه اش کفش دوزی است
( صفت ) کسی که کفش دوزی پیشه دارد کفش دوز .

معنی واژه سکاف در فرهنگ معین

(سَ کّ) [ ع . ] (ص .) کفش دوز.
کلمات مرتبط

معنی واژه سکاف در فرهنگ عمید

کسی که پیشه اش کفش دوزی است، کفشگر، کفشدوز.
کلمات مرتبط

معنی سکاف

سکاف

کلمات مرتبط