کلمه
سکاکی
اشتباه تایپی
s;h;d
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سکاکی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی سکاکی

کلمات مرتبط