کلمه
سیاست مبتنی بر توسعه و بسط نفوذ و تجاوز قوای یک کشور بر کشورهای دیگر
اشتباه تایپی
sdhsj lfjkd fv j,sui , fsx kt,b , j[h,c r,hd d; ;a,v fv ;a,vihd nd'v
تلفظ
نقش کلمه

سیاست مبتنی بر توسعه و بسط نفوذ و تجاوز قوای یک کشور بر کشورهای دیگر در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی سیاست مبتنی بر توسعه و بسط نفوذ و تجاوز قوای یک کشور بر کشورهای دیگر

کلمات مرتبط