کلمه
سیرت
اشتباه تایپی
sdvj
تلفظ
sirat
نقش کلمه
اسم

معنی واژه سیرت در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه سیرت در دانشنامه اسلامی

معنی سیرت

کلمات مرتبط