کلمه
سیرت گردانیدن
اشتباه تایپی
sdvj 'vnhkdnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سیرت گردانیدن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی سیرت گردانیدن

کلمات مرتبط