کلمه
شامل اقلامی است که مدت دوام آنها از نظر موسسه تقریبا دائمی و ثابت است و در جریان عملیات عادی موسسه به فروش نمی رسد
اشتباه تایپی
ahlg hrghld hsj ;i lnj n,hl Hkih hc kzv l,ssi jrvdfh nhmld , ehfj hsj , nv [vdhk ulgdhj uhnd l,ssi fi tv,a kld vsn
تلفظ
نقش کلمه

شامل اقلامی است که مدت دوام آنها از نظر موسسه تقریبا دائمی و ثابت است و در جریان عملیات عادی موسسه به فروش نمی رسد در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی شامل اقلامی است که مدت دوام آنها از نظر موسسه تقریبا دائمی و ثابت است و در جریان عملیات عادی موسسه به فروش نمی رسد

کلمات مرتبط