کلمه
شاهنامه
اشتباه تایپی
ahikhli
تلفظ
SAhnAme
نقش کلمه
اسم

معنی واژه شاهنامه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه شاهنامه در دانشنامه عمومی

شاهنامه در جدول ها

نقل قول های مربوط به شاهنامه

کلمات مرتبط

معنی شاهنامه

کلمات مرتبط