کلمه
شربت افرا
اشتباه تایپی
avfj htvh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شربت افرا در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی شربت افرا

کلمات مرتبط