کلمه
شره وار
اشتباه تایپی
avi ,hv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شره وار در فرهنگ فارسی

[ گویش مازنی ] /shere vaar/ از مراتع نشتای منطقه ی عباس آباد
کلمات مرتبط

معنی شره وار

شره وار

کلمات مرتبط