کلمه
شرکت دانش بنیان
اشتباه تایپی
av;j nhka fkdhk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شرکت دانش بنیان در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی شرکت دانش بنیان

کلمات مرتبط