کلمه
شمل
اشتباه تایپی
alg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شمل در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه شمل در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه شمل در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه شمل در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی شمل

کلمات مرتبط