کلمه
شناس کارت
اشتباه تایپی
akhs ;hvj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شناس کارت در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی شناس کارت

کلمات مرتبط