کلمه
شکر افرا
اشتباه تایپی
a;v htvh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکر افرا در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی شکر افرا

کلمات مرتبط