کلمه
شکمه
اشتباه تایپی
a;li
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکمه در دهخدا

شکمه. [ ش ِ ک َ م َ / م ِ ] (ص نسبی ) منسوب به شکم. || (اِ) هریک از دو بطون زیرین دل. (لغات فرهنگستان ).
- دو شکمه ؛ آنکه در بازی الک دولک به جای دو تن بازی کند. (یادداشت مؤلف ). رجوع به شکم شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه شکمه در فرهنگ فارسی

منسوب به شکم یا هر یک از دو بطون زیرین دل .
کلمات مرتبط

معنی شکمه

شکمه

کلمات مرتبط