کلمه
شکم مالان
اشتباه تایپی
a;l lhghk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکم مالان در دهخدا

شکم مالان. [ ش ِ ک َ ] (نف مرکب ، ق مرکب ) به معنی رفتن و خزیدن چون مار و غیره. (یادداشت مؤلف ) :
شکم مالان به هامون بر همی رفت
شده هامون به زیر او مقعر.
لبیبی.
کلمات مرتبط

معنی واژه شکم مالان در فرهنگ فارسی

به معنی رفتن و خزیدن چون مار و غیره .
کلمات مرتبط

معنی شکم مالان

شکم مالان

کلمات مرتبط