کلمه
شکم نخلی
اشتباه تایپی
a;l kogd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکم نخلی در فرهنگ فارسی

بچه نخستین مادری بچه اول که زن آرد .
کلمات مرتبط

معنی واژه شکم نخلی در دهخدا

شکم نخلی. [ ش ِ ک َ ن َ ] (اِ مرکب ) بچه ٔ نخستین مادری. بچه ٔ اول که زن آرد. بزرگترین فرزندان مادری. مقابل ته تغاری. (یادداشت مؤلف ).
کلمات مرتبط

معنی شکم نخلی

شکم نخلی

کلمات مرتبط