کلمه
شکم ور
اشتباه تایپی
a;l ,v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکم ور در دهخدا

شکم ور. [ ش ِ ک َ وَ ](ص مرکب ) شکم آور. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به شکم آور شود. || پهناور. (فرهنگ فارسی معین ).
کلمات مرتبط

معنی شکم ور

شکم ور

کلمات مرتبط