کلمه
شکم گنده
اشتباه تایپی
a;l 'kni
تلفظ
Sekamgonde
نقش کلمه
صفت

معنی واژه شکم گنده در دهخدا

شکم گنده. [ ش ِ ک َ گ ُ دَ / دِ ] (ص مرکب ) کلان شکم. (ناظم الاطباء). که شکم بزرگ دارد. بزرگ شکم. بطین. دارای شکمی بزرگ. کلان شکم. شکم آور. منفوخ. در تداول عوام ، آنکه شکمی بزرگ و پیش آمده دارد. (یادداشت مؤلف ). || پرخور. آنکه بسیار خورد. بسیارخوار. پرخوار. (یادداشت مؤلف ). و رجوع به مترادفات کلمه شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه شکم گنده در فرهنگ فارسی

( صفت ) آن که شکمش بزرگ و بر آمده باشد بطین .
کلمات مرتبط

معنی واژه شکم گنده در فرهنگ عمید

۱. کلان شکم، ویژگی آن که شکمش بزرگ و برآمده باشد.
۲. [مجاز] پرخور.
کلمات مرتبط

معنی شکم گنده

شکم گنده

/Sekamgonde/
کلمات مرتبط