کلمه
شکنبه
اشتباه تایپی
a;kfi
تلفظ
Sekanbe
نقش کلمه
اسم

معنی واژه شکنبه در دهخدا

شکنبه. [ ش ِ کَم ْ ب َ / ب ِ ] (اِ) شکمبه. (ناظم الاطباء) (یادداشت مؤلف ). کده. (لغت محلی شوشتر نسخه ٔ خطی مؤلف ). دره. کرش. جبجبه. اشکنبه. سیراب. سیرابی. سختو. معده (و آن در ستور نشخوارکننده است چون معده در انسان ). (یادداشت مؤلف ) : رودگانی و شکنبه و معده این همه عصب است و سخت دیرگوار. (الابنیة عن حقائق الادویة). رجوع به شکمبه شود.
- شکنبه بر سر کسی کردن یا کشیدن ؛ نوعی از تعذیب و سیاست است. (از آنندراج ) :
شکنبه طبل سان بر سر کنندش
دو دسته چوبها بر سر زنندش.
ابوطالب کلیم (از آنندراج ).
- شکنبه پز ؛ رواث. سیرابی فروش.(یادداشت مؤلف ).
- شکنبه وا ؛ نوعی غذا که از شکمبه سازند. آش شکمبه. سیرابی : شیخ گفت : اکنون این را به مطبخی باید داد تا شکمبه وایی پزد. (اسرارالتوحید ص 161).
کلمات مرتبط

معنی واژه شکنبه در فرهنگ فارسی

( اسم ) سیرابی جانوران علفخوار (گوسفند گاو گوساله و غیره ) که محل ذخیره علف در موقع چریدن آنهاست . این قسمت در حقیقت اولین بخش معده نشخوار کنندگان است که در حکم کیسه ای حجیم برای ذخیره است سیرابی
کلمات مرتبط

معنی شکنبه

شکنبه

/Sekanbe/
کلمات مرتبط