کلمه
شکنجه نمودن
اشتباه تایپی
a;k[i kl,nk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکنجه نمودن در فرهنگ فارسی

شکنجه کردن عذاب دادن .
کلمات مرتبط

معنی واژه شکنجه نمودن در دهخدا

شکنجه نمودن. [ ش ِک َ ج َ / ج ِ ن ُ / ن ِ / ن َ / دَ ] (مص مرکب ) شکنجه کردن. عذاب دادن. تعذیب. (یادداشت مؤلف ) :
وآن غلامان را شکنجه می نمود
که دفنیه ٔ خواجه بنمایید زود.
مولوی.
رجوع به شکنجه کردن شود.
کلمات مرتبط

معنی شکنجه نمودن

شکنجه نمودن

کلمات مرتبط