کلمه
شکنجه کش
اشتباه تایپی
a;k[i ;a
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکنجه کش در فرهنگ فارسی

شکنجه کشنده آنکه تحت عذاب و شکنجه قرار دارد .
کلمات مرتبط

معنی واژه شکنجه کش در دهخدا

شکنجه کش. [ ش ِ ک َ ج َ/ ج ِ ک َ / ک ِ ] (نف مرکب ) شکنجه کشن-ده. آنکه تحت عذاب و شکنجه قرار دارد. (یادداشت مؤلف ) :
سپاه درد و غم از هر طرف هجوم کنند
که دل شکنجه کش عیشها و عشرتهاست.
طالب آملی (از آنندراج ).
کلمات مرتبط

معنی شکنجه کش

شکنجه کش

کلمات مرتبط