کلمه
شکنیدن
اشتباه تایپی
a;kdnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکنیدن در دهخدا

شکنیدن. [ ش ِ ک َ دَ ] (مص ) شکستن. مصدر دیگر شکستن :
بسا حصن بلندا که می گشاد
بسا کره ٔ نوزین که بشکنید.
رودکی.
رجوع به شکستن شود.
کلمات مرتبط

معنی شکنیدن

شکنیدن

کلمات مرتبط