کلمه
شکن در شکن
اشتباه تایپی
a;k nv a;k
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکن در شکن در دهخدا

شکن در شکن. [ ش ِ ک َ دَ ش ِ ک َ ] (ص مرکب ، ق مرکب ) نغمه در نغمه. با نغمه ها و آهنگهای گوناگون :
یکی چامه گوی و دگر چنگ زن
سوم پای کوبد شکن در شکن .
فردوسی.
|| شکنج در شکنج. چین در چین. پرچین. پر پیچ و خم :
بر او راه ماران شکن در شکن.
اسدی.
فروهشته گیسو شکن در شکن
یکی پایکوب و یکی دستزن.
نظامی.
بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش
کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست.
حافظ.
زلف تو پیچ پیچ و شکن در شکن خوش است
زیرا بنفشه هرچه بود دسته دسته به.
ادیب السلطنه ٔ سمیعی.
کلمات مرتبط

معنی واژه شکن در شکن در فرهنگ فارسی

( صفت ) پیچ در پیچ .
کلمات مرتبط

معنی واژه شکن در شکن در فرهنگ معین

(ش کَ. دَ. ش کَ) (ص مر.) پیچ در پیچ .
کلمات مرتبط

معنی شکن در شکن

شکن در شکن

کلمات مرتبط