کلمه
شکن شکن
اشتباه تایپی
a;k a;k
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکن شکن در دهخدا

شکن شکن. [ ش ِ ک َ ش ِ ک َ ] (ص مرکب ) مجعد. پیچ پیچ. چین چین. (یادداشت مؤلف ) :
ای زلف پرخمت همه چین چین شکن شکن.
؟
کلمات مرتبط

معنی واژه شکن شکن در فرهنگ فارسی

مجعد پیچ در پیچ چین چین
کلمات مرتبط

معنی شکن شکن

شکن شکن

کلمات مرتبط