کلمه
شکن ناک
اشتباه تایپی
a;k kh;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکن ناک در دهخدا

شکن ناک. [ ش ِ ک َ ] (ص مرکب ) چین دار. شکن دار. (یادداشت مؤلف ): غرص ؛ شکن ناک شدن اندام برای لاغری بعد فربهی. (منتهی الارب ). در خراسان شکن ناک را به اشیاء اطلاق میکنند و در انسان می گویند: «چروک دار» هرچند چروک را در جامه هم استعمال می کنند.
کلمات مرتبط

معنی واژه شکن ناک در فرهنگ فارسی

چین دار شکن دار در خراسان شکن دار را به اشیا اطلاق می کنند .
کلمات مرتبط

معنی شکن ناک

شکن ناک

کلمات مرتبط