کلمه
شکوا
اشتباه تایپی
a;,h
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکوا در دهخدا

شکوا. [ش َ ] (ع اِمص ) شکوی. ناله. شکوه. گله. (ناظم الاطباء). شکوی. گله. (یادداشت مؤلف ). رجوع به شکوی شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه شکوا در فرهنگ عمید

۱. گله کردن، شکایت کردن.
۲. گله و ناله، شکوه، شکایت.
کلمات مرتبط

معنی شکوا

شکوا


مترادف شکوا: شکایت، شکوائیه، گلایه، گله
کلمات مرتبط