کلمه
شکواء
اشتباه تایپی
a;,hء
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکواء در دهخدا

شکواء. [ ش َ ] (ع اِ) مرض. (از اقرب الموارد).
کلمات مرتبط

معنی شکواء

شکواء

کلمات مرتبط