کلمه
شکوب
اشتباه تایپی
a;,f
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکوب در دهخدا

شکوب. [ ش ُ ] (اِ) دستار. مندیل. (ناظم الاطباء) (برهان ) (آنندراج ). دستار را گویند. (از فرهنگ جهانگیری ). || رومال. دستمال. (ناظم الاطباء).
کلمات مرتبط

معنی واژه شکوب در فرهنگ فارسی

( اسم ) دستار مندیل .
کلمات مرتبط

معنی واژه شکوب در فرهنگ معین

(شُ) (اِ.) دستار.
کلمات مرتبط

معنی واژه شکوب در فرهنگ عمید

۱. دستار.
۲. مندیل.
۳. دستمال.
کلمات مرتبط

معنی شکوب

شکوب

کلمات مرتبط