کلمه
شیره درخت افرا
اشتباه تایپی
advi nvoj htvh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شیره درخت افرا در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی شیره درخت افرا

کلمات مرتبط