کلمه
شیرین مزه است و پوست آن ضخیم و گوشتی است و از آن می توان برای تهیه سوپ یا کیک استفاده کرد
اشتباه تایپی
advdk lci hsj , ~,sj Hk qodl , ',ajd hsj , hc Hk ld j,hk fvhd jidi s,~ dh ;d; hsjthni ;vn
تلفظ
نقش کلمه

شیرین مزه است و پوست آن ضخیم و گوشتی است و از آن می توان برای تهیه سوپ یا کیک استفاده کرد در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی شیرین مزه است و پوست آن ضخیم و گوشتی است و از آن می توان برای تهیه سوپ یا کیک استفاده کرد

کلمات مرتبط