کلمه
شیف
اشتباه تایپی
adt
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شیف در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه شیف در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی شیف

کلمات مرتبط