کلمه
صائمین
اشتباه تایپی
whmldk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه صائمین در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه صائمین در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی صائمین

کلمات مرتبط